விக் டி காசா Riera Ordeix கதை தெரியும் Salchichón?

விக் டி காசா Riera Ordeix கதை தெரியும் Salchichón?

PEPERONI விக் டி காசா Riera அசல் தயாரிப்பு ஆகும் Ordeix, விட 160 வரலாறு ஆண்டுகள். அது அதன் வண்ணத்தால் வேறுபடுகின்றது, அதன் சுவை மற்றும் அமைப்பு.