ફોઇના અનિવાર્ય સંયોજનો: જીજોના અને ટ્રફલ નૌગાટ

ફોઇના અનિવાર્ય સંયોજનો: જીજોના અને ટ્રફલ નૌગાટ

ફોઇ ગ્રાસ શ્રેષ્ઠતાની તુલનામાં ગૌરમેટ્સમાંથી એક છે. તેની નરમ રચના અને સુગંધ અસ્પષ્ટ છે અને કોઈપણ તાળવું માટે આનંદદાયક છે.; અને જો આપણે તેને અન્ય ઉત્પાદનો સાથે જોડીએ તો અનુભવ વધુ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. તો બધામાં પ્રેમીઓ....