സാൻ ജുവാൻ ചില ഹാം ട്രേകളും ധാരാളം കാവയും!!!

സാൻ ജുവാൻ ചില ഹാം ട്രേകളും ധാരാളം കാവയും!!!

Ya llega la verbena más esperada del año, ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതും മാന്ത്രികവുമായ രാത്രി, സാൻ ജുവാൻ രാത്രി. വേനൽക്കാല വിഷുദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്ന രാത്രിയാണിത്, കുടുംബത്തിനോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ​​ഒപ്പം, con petardos o con hogueras… അതൊരു പ്രത്യേക രാത്രിയാണ്.   Para...